Rutebilhistorisk Forening

Avd. Sogn og Fjordane


                ÅRSMØTE 2017

                    REFERAT

              RHF_medlemene i Sogn og Fjordane var innkalla til årsmøte på Skei 11.03.17, 25 medlemer møtte fram til møtet som vart halde på Skei Servicenter.

 1. Opning

  Leiar Håkon Råheim opna årsmøtet og ynskte RHF-medlemer frå Nordfjord, Sunnfjord og Sogn velkomne til Skei.

  2 RHF-medlemer har gått bort i 2016, Kåre Hovland og Hans Haugen frå Dale, og årsmøtet mintest desse med eitt minutt stillheit.

   

 2. Godkjenning av innkallinga

  Det var ingen merknader her, så denne vart samrøystes godkjend.

   

 3. Val av møteleiar og sekretær

  Håkon Råheim vart valt til møteleiar og Vidar Lægreid til sekretær.

   

 4. Val av 2 til å skriva under møteprotokollen

  Audun Hovland og Ove Digernes vart valde.

   

 5. Årsmelding for 2016

  Ei fyldig årsmelding, som vitnar om stor aktivitet i avdelinga, var i førevegen utsend til medlemene.

  Møteleiar gjekk gjennom årsmeldinga punkt for punkt og kom med utfyllande kommentarar.

  Det var få merknader til årsmeldinga. Under punktet Kjøp av bussar, kommenterte Olav Grinde, leiar i det nyskipa Indre Sogn Veteranbusslag (ISVB),

  at RHF avd. S/Fj./ISVB måtte ikkje overta to veteranbussar frå Nettbuss, men fekk tilbod om å kjøpa dei for ein symbolsk pris.

  Dei godkjende vedtektene til Indre Sogn Veteranbusslag var vedlagt årsmeldinga.

  Det vart elles nemnt at avdelinga si heimeside no skal vera oppdatert.

  Årsmeldinga vart deretter samrøystes godkjend.

   

 6. Rekneskap for 2016

  Kasserar Per Lien gjekk gjennom rekneskapen, som også var utsend til medlemene i førevegen.

  Under gjennomgangen kommenterte kasseraren nokre av postane.

  Spesielt gledeleg var det at avdelingen fekk eit tilskot på kr 2000,- for størst medlemsauke av alle lokalforeningane.

  Elles viser rekneskapen at det vart det kjøpt 4 bussar som avdelinga no er eigar av.

  Rekneskapen, som også vitnar om stor aktivitet, viser driftsinntekter på

  kr 164.887 og driftskostnader på kr 180.105 og kom såleis ut med eit underskot på kr 15.218.

  Likevel går det fram av rekneskapen at avdelinga har ein svært solid økonomi med ein eigenkapital på kr 532.483.

  Det var ingen merknader til rekneskapen som også vart samrøystes godkjend.

   

 7. Budsjett for 2017

  Kasserar Per Lien la også fram eit budsjettforslag som viser driftsinntekter og driftskostnader på omlag 115.000,

  men han kommenterte at nokre av summane her er usikre.

  Det kom ingen endingsforslag, så årmøtet godkjende eit budsjett for 2017 med eit lite overskot.

   

 8. Innkomne saker

  Det var ingen innkomne saker.

   

 9. Val

       Arne Ødegård la fram forslaget frå valnemnda, som i tillegg bestod av Kurt Magne Neset og Endre Hellebust.

              Forslaget vart vedteke med akklamasjon og desse vart valde:

                            Leiar Håkon Råheim Attval for 1 år

                            Nestleiar Roald Herstad Attval for 2 år

                                  Kasserar Per Lien Ikkje på val

                            Sekretær Bjarne Horsevik Attval for 2 år

                            Styremedlem 1 Bjørn Falck Russenes Attval for 2 år

                            Styremedlem 2 Arne Kjell Fimland Ikkje på val

                                  Styremedlem 3 Jonfinn Alme Ikkje på val

                            Varamann 1 Vidar Lægreid Attval for 1 år

                            Varamann 2 Trygve Årdal Attval for 1 år

                            Revisorar Reidar Holsen Attval for 1 år

                            Leonard Birkeland Attval for 1 år

              


                            Valnemnda, Arne Ødegård – Kurt Magne Neset – Endre Hellebust,

                            vart alle attvalde for 1 år.

 

                    I samband med årsmøtet vart det orientert om desse sakene:

            * Turar i 2017 arrangert av RHF avd. S/Fj

        - Tur til Stavanger

        - Tur til Nordisk Veteranbusstreff i Sverige

                    * Garasjebygg for bussane

                     - Det vert arbeidd med å skaffa høveleg tomt på Moskog

                    * Løyvefritak for veteranbussane

                     - Skriv frå Samferdsledepartementet, gjeldande for 5 bussar

                    * Stryn Motorhistoriske Foreining

                         - Petter Skåre orienterte om ein aktiv forening med mange prosjekt på gang.

            Årsmøtet vart avslutta med matservering på Skei Servicenter/Essostasjonen,

            der eigar, Ola Fugle, spanderte gratis middag på årsmøtedeltakarane.

          


Rutebilhistorisk Forening avd. Sogn og Fjordane

Årsmelding for 2016.

Styret i 2016 har vore: På val 2017

Leiar Håkon Råheim På val 1 år

Nestleiar Roald Herstad På val 2 år

Kasserar Per Lien Ikkje på val

Sekretær Bjarne Horsevik På val 2 år

Styremedlem 1 Bjørn Falck Russenes På val 2 år

Styremedlem 2 Arne Kjell Fimland Ikkje på val

Styremedlem 3 Jonfinn Alme Ikkje på val

1. Varamann Vidar Lægreid På val 1 år

2. Varamann Trygve Årdal På val 1 år

                    Revisorar: Reidar Holsen På val 1 år

                    Leonard Birkeland På val 1 år


Valnemnd: Arne Ødegård På val 1 år

Kurt Magnar Neset På val 1 år

Endre Hellebust På val 1 år

Medlemstalet var pr 31.12.16 174. I 2016 har vi fått 26 nye medlemer. 


Sogn 41, Nordfjord 15, Sunnfjord 106, Andre 12.

Årsmøtet vart halde på Skei Servicenter 13. februar 2016 kl 1300. 23 medlemar møtte.

Etter årsmøte 13. februar har det vore halde 2 styremøte behandla 10 saker og leiaren har sendt

ut fleire e-postar med orienteringar til styret i 2016.

Den 17. mars vart det halde skipingsmøte for Indre Sogn Veteran Køyretøy (ISVK)

i Sogndal der det møtte 24 medlemar frå RHF. I Sogn hadde Vidar Lægreid og Olav Grinde

med fleire utarbeid lover og vedtekter for ISVK som vart drøfta og som seinare vart

godkjende på styremøte 15. oktober, og det vart og val på styre for ISVK.

Sjå og vedlegg til årsmeldinga.

Kjøp av bussar.

På styremøte 1. mai vart det vedteke å kjøpe 2 bussar

Ein Interclassic Scania 2001 modell (TV 65595). Dette for å sikre at det er igjen ein buss

frå FB sin originalfarge frå den tid. Vi kjøpte og ein tidlegare FB buss

Volvo FB 58/65, 79 modell (TV37939. Dette var ein buss som gjekk i rute Førde - Gol

då den var ny og så gjekk den mange år Førde - Skei .

Vi kjøpte den av ei gruppe som heitte Mannaxpressen , den var delvis ombygd til kombibuss

og vi rekna med 3 års arbeid før den er ferdig.

Vi måtte og overta S-3020 og S-3136 frå Nettbuss for å berge dei frå å bli selde eller hogde,

for Nettbus har vedteke å kvitte seg med alle veteranbussar.

Fordelen med dette er at no har vi bussar med originale fargar frå Lærdal, Aurland, Sogndal,

FB i Sunnfjord og Nordfjord (Nordfjord og Sunnmøre Billag)

Økonomi.

Rekneskapen er pr dato ikkje ferdig, men de skal få den tilsendt så snart det er ferdig.

Landsmøte / veteranbusstreff.

Landsmøtet i 2016 vart halde i Sarpsborg 13. til 16. mai.

Vi deltok med berre ein buss ( S-7097) og 8 medlemar.

Firda Billag deltok med S-7013. Dette på grunn av den lange vegen.

Arrangement.

Vi deltok på Sandanedagane med S-7097 og der var mange glopparar som ville sjå

igjen Ryggbussen.

Arne Ødegård køyrde TV11916 på ein 2 dagars tur til Måløy med Bygstad Brass,

Trygve Årdal køyrde ein dag i Fjærland i forbindelse med Bokbyen.

Vi har og hatt brudlaupskøyring til Operagarden i Bygstad og vi deltok med

S-7097 og TV11916 på oppninga av E 39 på Sande.

26. juli reiste vi 25 stk til Nordkalott treff i Harstad med den nyinnkjøpte bussen vår.

Fyrste dag gjekk til Steinkjer, dag 2 til Bodø, dag 3 med ferge over Vestfjorden 3,5 time

og til Moskenes, vidare til Å i Lofoten og Svolvær,

dag 4 Svolvær, Fiskebøl, Melbu, Flesnes, Refsnes, Harstad. Dag 5 i Harstad.

Dag 6 til Fauske, dag 7 Mosjøen og dag 8 til Dombås og dag 9 heim.

Det var ein fin tur med nesten berre fint vær.

Turen vart og billeg for Torghatten sponsa ferjene og Firda Billag helt dieselkort.

Vedlikehald

Etter nyttår 2016 arbeidde vi med å få S-7097 ferdig til Landsmøte i Sarpsborg,

og på våren skifta vi radiator på

S-359 så no er den i orden. Ei gruppe i Gaupne vurderar å kjøpe den, men ingen ting er bestemt.

I haust har vi byrja med TV37939 så smått og kjem til å arbeide med den no i vinter.

Vinterlagring.

I vinter står 3 bussar i Haukedalen og S-359 står i garasje på Rørvikflåten og 2 på

Sæle sag i Bygstad, TV 37939 står i hallen vår i Førde.

Turar.

RHF har i 2016 arrangert tur i lag med Postpensjonistane og Travelnet Fjordane Reisebyrå, blomstringstur til Holland og vi var 42 personar.

Grasrotandel.

RHF er med i grasrotsystemet til Norsk Tipping, så dersom de spelar, kan de registrere kortet dykkar

på RHF avd. Sogn og Fjordane så går det automatisk inn på kontoen.

Heimesida.

Heimesida vår er no oppe og går og der vil de finne litt om turar som vi skal ha i 2017.

De kan og gå inn på gjestesida og skrive dykkar meining om RHF generelt og om avd. Sogn og Fjordane.

Sponsorar i 2016 har vore:

Firda Billag AS, Travelnet Fjordane Reisebyrå, Trycknor Firda AS, Trycknor Førde AS,

Førde kommune, Gloppen kommune, Sunnfjord Betong AS, Hellenes AS, Biltreff Førde AS,

Førde Sementvare AS, Sunnfjord Betong AS, NHO Transport Sogn og Fj. Magne Hafstad AS,

Entreprenørservise AS, Bildeler Førde AS, Glassmester John Holvik AS. Sogn og Fjordane

Transportarbeidarforbund. Steinvik Fiskefarm AS, Berge & CO A/S, Farsund & Nausthellar AS,

Skei Servisesenter

Vigtig melding til alle medlemane RHF avd, Sogn og Fjordane.

Alle som har E-post kan de vere bra å sende e-postadressa til oss og mobiltelefonnr,

kan vi sende årsmelding og melding om turar som vi kjem til å lage til dykk

og vi sparar masse pengar på porto!

E-post til oss er : haa-raa@online.no

HAR DE FÅTT NY POSTADRESSE SÅ ER DET OG VIKTIG Å MELDE FRÅ OM !

Møgster har i år og teke EU-kontrollane og Myklebust servicen på bussane våre.

Jon Frøysland er i Førde ein dag kvar veke og samlar tomflasker i vaskehallen og pantar dei.

Gunnvard Smådal, Jostein Ynnesdal, Arne Ødegård, Trygve Årdal, Audun Hovland og

Håkon Råheim har i år som før lagt ned mange arbeidstimar i RUSTHOLET.

Styret vil rette ei stor takk til desse.

Vil vil og rette stor takk til dei som pakkar RUTEBIL 5 gongar for året: Kari Yndestad,

Else Hovland, Trygve Årdal, Arne Kirkeli, Fritjof Madsen,

Jon Frøysland, Arne Ødegård og Bjarne Lammetun

For styret Håkon Råheim