INNKALLING TIL ÅRSMØTE         

 Rutebilhistorisk Forening
 Avdeling Sogn og Fjordane

 Årsmøte i RHF på Skei Servicesenter ( Essoen) den 16. mars 2019 kl 1300.

 De vert med dette innkalla til årsmøte i RHF avd. Sogn og Fjordane.

 Sakliste.

1        Opning.

2        Godkjenning av innkallinga.

3        Val av møteleiar, og skrivar til møteprotokol.

4        Val av 2 til å skrive under møteprotokollen.

5        Årsmelding for 2018

6        Rekneskap for 2018

7        Budsjett for 2019.

8        Innkomne saker.

9        Val av styre og revisor for 2019.

10   Valnemnd for 2020.

Etter årsmøtet vert det litt orientering om tur til Landsmøte på Hønefoss 30. mai og andre ting.

Det vert servert ein varmrett etter møte.

Buss frå FB kl 1200

   Ha eit godt år alle saman

      For styret

                       Håkon Råheim

                                                                        S-              3136                                                                                       S-3020

                                                                                                                          Gol Lærdal Maristubilene                                                                    Sogn Billag


                          Årsmelding for 2018

 

                                         Styret i 2018 var slik samansett:

                                          Leiar:                         Håkon Råheim.                  På val

                                         Nestleiar:                    Roald Herstad.                   På val

                                         Kasserar :                   Per Lien                            Ikkje på val

                                         Sekretær:                   Bjarne Horsevik                  På val

                                        Styremedlem 1.           Bjørn Falck Russenes          På Val

                                        Styremedlem 2.           Arne Kjell  Fimland.            Ikkje på val

                                        Styremedlem 3.           Jonfinn Alme                      Ikkje på Val

                                        Varamann     1.           Vidar Lægreid                     På val

                                        Varamann     2.           Trygve Årdal                      På val

                                         Revisor:                      Reidar Holsen og Leonard Birkeland

                                        Valnemnd:                   Kurt Magne Neset, Endre Hellebust og Audun Hovland.

                                        Leiar av nemda:           Kurt Magne Neset.

 

                                        Medlemstalet  var per 31.12.2018  183, ein nedgang på 2.

 

                                        Årsmøtet vart halde på Skei Servisenter den 24. februar 2018 og 27 medlemar møtte.

                                        Vi hadde styremøte  den 29.09.18   og behandla 7 saker.

                                        Det har og vore orientert med  e-postar og telefon om arbeid og diverse ting som  har skjedd.

                                        Årsmøtet i Indre Sogn veteranbusslag vart halde på kantina til Sogn Billag den 22.02.18. 18 medlemar møtte.

                                        Roald Herstad og Håkon Råheim møtte frå RHF.

 

                                 Økonomi.

                                 Rekneskapen er ikkje klar endå men det er litt +.

                                        Veteranbusstreff og Landsmøte i RHF vart halde i Ulsteinvik 18. til 20. mai.

                                        Vi møtte med TV11916, S-7038 og ISVB hadde melt på  S-3020, S- 3136, men

                                        S- 3136 stoppa i Sogndalsdalen så den vart ikkje med.

                                        Der møtte 16 personar  + ein buss med medlemar frå Sogn som tok ein dagstur til Ulstenvik.

                                        Vi deltok  på Sandanedagane med  S-7097 og på Askvolldagane med S-7038

  

                                 Turar

                                        Vi var på klubbtur til Bergen i  januar på konserten til Lindesnes trekkspelklubb i Grieghallen ( 40 personar.)

                                        TV 65595 har vi legd vekk til medlem Torbjørn Ask til ein tur til Gardermoen.

                                        Sjåfør i FB Frode Steinhovden lånte den og ein tur til Ålesund  ( skuletur ) på grunn av at FB Ikkje hadde passelege bussar ledige den dagen.

                                        Vi har og vore på ein medlemstur,  ein 5 dagarstur, til Jæren, Lista, Lindesnes og opp gjennom Telemark, Kongsberg, Rødberg og over til Hallingdal og heim.

                                         I november var vi på ein 3 dagars tur til Oset Høgfjellshotell med 43 personar på julebord.

 

                                 Vinterlagring

                                        S-11916, S-7038 og  S-7097 står i Bygstad under halltak S-3020 og S 3136 står  i garasje i Hafslo.

 

                                 Arbeid med bussane.

                                        Vi har i år arbeidd med TV 37939 og reknar med at den skal vere med til Hønefoss.

                                        Møgster sjekka at alt var ok med alle bussane våre i 2018 og det må vi ha kvar vår no når det er slutt på EU- kontrollane.

 

                                  Sponsorar:                         

                                        Firda Billag  AS. NHO Transport. Trucknord Firda AS. Trucknord Førde AS. Toyota Førde AS.  Berge & Co AS. 

                                        Bilhuset AS. Førde Sementvare AS.Biltreff AS.  Sunnfjord Betong AS. Førde Vulk AS. Magne Hafstad  AS. 

                                        Steinvik Fiskefarm AS. Firdaklubben. Soft Sogn og Fjordane. Nortek Sørvise AS.  Best Stasjonen Førde AS. Bildeler AS.

                                        XXL Farsund Bygg AS.  Farsund og Naustheller AS. Kårstad Transport AS. Gloppen Kommune og Førde Kommune.

                                        Nokre har sponsa med varer,  og andre med pengar.

                                        Skei Servisenter sponsa middag til alle deltakarane på årsmøte og gratis lokale til årsmøtet i 2018  

                                        RHF avd. Sogn og Fjordane rette ei stor takk til alle sponsorane.

 

                                        Vil og rette ei stor takk til alle som har vore med og jobba for at det skal gå rundt.

                                        Bladpakking:  Else Hovland, Kari Yndestad, Trygve Årdal, Arne Ødegård,

                                                              Arne Kirkeli, Jon Frøysland , Solveig Råheim, Bjarne Lammetun.

                                        Rusthullet:    Gunnvard Smådal, Trygve Årdal, Arne Ødegård, Jostein Ynnesdal,

                                                             Ivar Møgster, Audun Hovland og Håkon Råheim.

                                        Tomflasker:  Jon Frøysland har som vanleg i mange år passa på innsamling

                                                            og panting av tomflaskene i år og'. Tusen takk til han og.
                                                            

                                                For Styre

Håkon Råheim                         

                                         

                                    Har de epost så ver bra og send epost adessen din til haa-raa@online.no  så sparar vi porto.


  

                                    ÅRSMØTEREFERAT  2019

          

                                                  RHF-medlemane i Sogn og Fjordane var innkalla til årsmøte på Skei 16.03.19.

                                        23 medlemar møtte fram til møtet som vart halde på Skei Servicesenter.

 

                                        Opning

                                            Leiar, Håkon Råheim, opna årsmøtet og ynskte RHF-medlemar frå fylket velkomne til Skei.    

                                           Årsmøteinnkalling var utsendt til medlemane i god tid før årsmøtet.

                                          Det var ingen merknader her, så denne vart samrøystes godkjend.

 

                                           Val av møteleiar og sekretær

                                           Håkon Råheim vart valt til møteleiar og Vidar Lægreid til sekretær.

 

4.                                             Val av 2 til å skriva under møteprotokollen

                                           Torbjørn Ask og Arne Kjell Fimland vart valde.

 

5.                                             Årsmelding for 2018

                                           Ei fyldig årsmelding var i førevegen utsend til medlemane.

                                           Møteleiar gjekk gjennom årsmeldinga punkt for punkt og kom med utfyllande kommentarar.

                                           Årsmeldinga vitnar om stor aktivitet i avdelinga.

                                           Det var få merknader til årsmeldinga, men det kom framlegg om nokre små forandringar, noko som vert retta opp.

                                                Årsmeldinga vart deretter samrøystes godkjend med dei føreslåtte forandringane.

 

    I                                          Sogn Veteranbusslag, som høyrer til RHF avd. Sogn og Fjordane, hadde årsmøte 14.03.19 og la då fram eiga årsmelding om aktiviteten i laget.

         

                                        Rekneskap for 2018

                                           Kasserar Per Lien gjekk gjennom rekneskapen, som vart delt ut til årsmøte-deltakarane.

                                        Under gjennomgangen kommenterte kasseraren nokre av postane.

                                            Spesielt gledeleg var det at avdelinga igjen fekk eit tilskot på kr 2000,- for størst medlemsvekst av alle avdelingane.

                                            Rekneskapen, som også vitnar om stor aktivitet, viser driftsinntekter på

                                          kr 237.565 og driftskostnader på kr 223.962 og kom såleis ut med eit årsresultat  på kr 20.411 med renter.

                                          Kasseraren gjekk også gjennom rekneskapen til Indre Sogn Veteranbusslag. Dette  er ein del av avdelinga sitt rekneskap, men det vert ført eige rekneskap for laget.  

                                          Det var elles ingen merknader til rekneskapen som vart samrøystes godkjend.

 

7.                                             Budsjett for 2019

                                           Kasserar Per Lien la fram eit budsjettforslag som viser driftsinntekter og driftskostnader på omlag kr 180.000,

                                           men han kommenterte at nokre av summane her er usikre.

                                           Det kom ingen endingsforslag, så årsmøtet godkjende budsjettforslaget.

 

                        

 

8.                                             Innkomne saker

                                                                      

                                                Det var ingen innkomne saker.

 

 

9.                                            Val av styre og revisor

 

                                           Leiar i valnemnda, Kurt Magne Neset, la fram forslaget frå nemnda, som i tillegg

                                           bestod av Endre Hellebust og Audun Hovland.

                                           Desse vart valde med akklamasjon:

 

                                           Leiar:                     Bjarne Horsevik              Ny. Valt for 2 år

 

                                           Nestleiar:                Roald Herstad                 Attval for 2 år

                                           Kasserar:                Per Lien                          Ikkje på val

                                           Sekretær                 Vidar Lægreid                  Ny. Valt for 2 år  

                                           Styremedlem 1:       Bjørn Falck Russenes        Attval for 2 år

                                           Styremedlem 2:       Arne Kjell Fimland           Ikkje på val

                                           Styremedlem 3:       Jonfinn Alme                    Ikkje på val

                                           Varamann 1:          Håkon Råheim                  Ny. Valt for 1 år

                                           Varamann 2:           Trygve Årdal                    Attval for 1 år

                                                                                          

                                           Revisorar:              Reidar Holsen                  Attval for 1 år

                                                                         Leonard Birkeland            Attval for 1 år

      

10.                                           Valnemnd for 2020

 

                                          Valnemnd:  Kurt Magne Neset, Endre Hellebust, Audun Hovland.  Attval for 1 år

                                           Leiar:         Endre Hellebust

 

                                      Etter årsmøtet fekk Håkon Råheim fin omtale og takk for det store og imponerande arbeidet han har lagt ned som leiar i RHF avd. Sogn og Fjordane gjennom heile 17 år.

                                      Nyvalt leiar, Bjarne Horsevik, overrekte ei fin gåve, og leiar i Indre Sogn Vete-ranbusslag, Olav Grinde, kom med blomsterhelsing.

                                      Årsmøtet vart avslutta med matservering på Skei Servicesenter  der eigar, Ola  Fugle, spanderte gratis middag på årsmøtedeltakarane.

 

  Vidar Lægreid

   -referent- 


Takk for alle timane du har lagt ned i samband med rutebilhistoria.

Vi gjev også ei stor takk til Solveig som har fylgt deg i tjukt og tynt.